• Ereleden zijn die leden die, omdat zij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, door de Algemene Ledenvergadering (ALV) als zodanig zijn benoemd.

  Voordracht tot benoeming geschiedt door het Algemeen Bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden. Benoeming door de ALV geschiedt bij acclamatie. Indien één aanwezig lid hierom vraagt, geschiedt dit middels een schriftelijke stemming.

  Jaar Naam
    Arie Terlouw
  1988 Steef de Ridder
    Adri van de Graaf
  2008 Wim van Kippersluis
  2015 Hans Fokkenrood