• Terugkoppeling uit de ALV

  Op vrijdag 15 november werd de najaars Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierbij een beknopte terugkoppeling van dit overleg. 

   

  1. Opening; 
  Er zijn zo'n 50 aanwezigen en de opening wordt door ad-interim voorzitter Ton van Kippersluis gedaan. Voorzitter Coert van Ee heeft recentelijk, en per direct, de voorzittershamer neergelegd. Op de Nieuwjaarsreceptie zal afscheid genomen worden.

   

  2. Mededelingen;
  Geen.

   

  3. Ingekomen stukken;
  Geen.

   

  4. Notulen ALV 15 november 2018 en 7 juni 2019;
  Beide goedgekeurd (geen opmerkingen of n.a.v.).

   

  5. Bestuursverkiezing;
  Voorzittersfunctie is vacant. Bestuur is blij dat een kandidaat zich heeft aangemeld: Wail Shaaban.
  De komende maanden gaat deze zich meer in de club verdiepen en in de voorjaars ALV kan hij dan hopelijk benoemd worden.
   
  Bestuurslid Ad de Bree is aftredend maar wel herkiesbaar waar de leden graag mee instemmen.
   
  Secretaris Ton Holweg heeft deze functie 7 jaar ingevuld maar stopt er mee. Mark Oostwegel is bereid gevonden de functie over te nemen en de leden stemmen in. Halverwege het jaar is functie van penningmeester vrijgekomen. Antoine Niebeek wil deze gaan invullen en ook hier stemmen de leden mee in. Het bestuur stelt verder voor om Ab Sellak als bestuurlid TTB te benoemen; de vergadering gaat akkoord. Max Wimmers, de huidig Technisch Manager gaat na dit seizoen vertrekken. Het TTB gaat op zoek naar een opvolger.

   

  6. Financieel jaarverslag 2018-2019;
  Het jaar 2018-2019 is met een verlies afgesloten. Reden zijn diverse tegenvallers waarmee de begroting, achteraf bezien dan, te rooskleurig is opgesteld.

   

  7. Verslag Kascommissie;
  Twee personen (Jan van Rooijen en Wim Zinger) bevestigen dat het bestuur de zaken goed op orde heeft. Zij hebben geen misstanden of iets dergeijks kunnen constateren.

   

  8. Concept begroting 2020-2021
  De begrotingen en realisatie van de laatste jaren hebben geleid tot een iets sobere begroting. Vooralsnog wordt gemikt op een lichte winst van 5k. N.a.v. de begroting stelt Michael Hoevenaar de vraag waarom de post TTB lager wordt begroot; immers deze post is belangrijk voor de club als opleider. Ton bevestigd dit beeld en geeft aan dat de begroting, mede hierom, in het voorjaar er wel eens anders zou kunnen gaan uitzien.

   

  9. Vrijwilligersbeleid;
  Al enkele jaren probeert JSV grip te krijgen op het aantal vrijwilligers maar dat is ontzettend moeilijk gebleken. Het bestuur, bij monde van Lilian Jansen, stelt dan ook voor om in het eerste half jaar van 2020 een pilot te starten. Uitgangspunt is dat alle leden van JSV een "urenplicht" krijgen. Deze uren kunnen zij, of hun ouders, invullen door taken uit te voeren zoals helpen in de kantine, op het veld, scheidsrechter zijn etc. Uiteraard indien men hiervoor geschikt is. Er moet dan ook begeleiding vanuit de club zijn. Lilian heeft drie clubs bezocht hoe zij hiermee omgaan. Centrale spil is de Voetbal.nl app die een functie ingebouwd heeft om vrijwilligers en club te ondersteunen. De pilot zal niet vrijblijvend zijn; er wordt gehandhaafd en men gaat nadenken of er ook een sanctie moet komen als de uren niet worden ingevuld bijvoorbeeld in de vorm van een boete. De komende maanden is er nog tijd om de punten op de i te zetten voor deze pilot.

   

  10.  “Rondje langs de velden”
  De gemeente wil zonnepannelen op het dak van het clubgebouw van JSV plaatsen. Het dak moet echter over 5 jaar vernieuwd worden. Er wordt nu overlegd met de gemeente wat een efficiente en effectieve weg is. JSV is in de Cooperatie Galecop gestapt met de andere 3 sportverenigingen. De coorporatie maakt mogelijk dat er nieuwe activiteiten worden gestart, vooral op initiatief van de parkmanager. De verwachting is dat deze activiteiten extra geld opleveren voor JSV dat vooralsnog niet in de begroting is opgenomen.
   
  We zoeken mensen voor veldbeheer, op de maandag en donderdag worden de velden door vrijwilligers onderhouden. We hebben extra mensen nodig.
   
  Jaargroepcoordinatoren vielen in het organisatieschema onder TTB, dat wordt teruggedraaid; de coordinatoren gaan weer onder Wedstrijdzaken vallen. 
   
  Indeling van de teams voor volgend seizoen moet in mei bekend zijn, hier gaat het bestuur zich strikt aan houden.

  De kabouterarena moet worden vernieuwd maar dat kost veel geld. Er worden sponsoren gezocht. De sponsorcommissie is zeer actief en komt met een vernieuwde website pagina. Nu al is Sponsoring een hoofditem op de website. Op de nieuwe pagina (nog niet af, daar wordt aan gewerkt) wordt uitgelegd welke mogelijkheden er voor sponsoren zijn.

  14 december is de wedstrijd JSV-Geinoord om 14.30 uur. Sponsoren, spelers en bestuurleden worden uitgenodigd deze bij te wonen. Voor een hapje en drankje is na afloop ruim gelegenheid.
   

  11. Rondvraag;
  Kan het veld achter het clubgebouw niet geschikt worden gemaakt als trainingsveld? Dat kost waarschijnlijk veel geld maar de suggestie wordt meegenomen in het overleg met de gemeente. 
   
  Gevraagd wordt naar mogelijk speelverbod ivm niet betalen van de contributie. De leden hebben dit jaar voor het eerst met behulp van Sportlink, de factuur voor de contributie ontvangen. Dit is niet helemaal goed verlopen. Elk lid moet namelijk over een geldig emailadres beschikken. Soms hebben spelers een eigen emailadres of hebben dat van een ouder opgegeven. Ieder lid weet dat er contributie betaald moet worden maar in de communicatie is dit helaas niet altijd goed gedaan.
  Wel is er op de website bericht dat men tijdig de contributie moet voldoen om een speelverbod te voorkomen. Ook is er eerder een emailbericht uitgegaan. Let wel: de meeste leden hebben op tijd hun contributie voldaan.

  12. Sluiting.